How Long do Shih-Tzus Usually Live? – Shih Tzu Lifespan